تنها . . .

شايد آرامتر ميشدم فقط و فقط...اگر ميفهميدی...شعرهايم،به همين راحتي که ميخوانی نــــوشته نشده اند

روزه میگیرم , ولی یادت خرابش میکند
سرکه میریزم , ولی عشقت شرابش میکند
عقـــــل می خواهد کمی بیدار گردد در سرم
عشــق با لالایــی آرام خــوابـش مـی کنــد 
روزها گرمند , اما تشنگی رنج کمیست 
آنکه را هجران تو هرشب عذابش می کند
آتشی در زیر خاکستر , تورا در چشم هاست 
این دل کم تاب را کم کم کبابش می کند
یک نظر در آن کتاب باز ابروهای تو 
اهل دل را منصرف از هر کتابش می کند
بر دلم نقاشی چشم سیاهت شب به شب
نقشه ی هر توبه را نقش بر آبش می کند
راستی ای شیخ چون من روزه داریی را , خدا
از کدامین فرقه در محشر حسابش می کند ؟!؟!؟

نوشته شده در سه شنبه ۲ تیر۱۳۹۴ساعت 14:58 توسط Eh3an|

ﻣﻦ ﻭ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﯾﻢ .......

ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺣﺴﺎﺳﯽ ﺑﯿﻨﻤﺎﻥ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﯿﭻ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺯﻧﯿﻢ .....

ﺳﺮﺩ ﻭ ﺑﯽ ﺭﻭﺡ ﻭ ﺷﺎﯾﺪ ﺟﺪﺍﯾﯽ ......

ﭼﻨﺪﯼ ﭘﯿﺶ ﯾﮏ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻧﺎﺷﻨﺎﺱ ﻭ ﭘﺮ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺩﺍﺩﻡ ......

یک ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻧﺎﺷﻨﺎﺱ ﺩﺍﺩ .......

ﮔﻔﺖ ﺗﻮ ﭼﻘﺪﺭ ﺯﯾﺒﺎ ﺣﺮﻑ ﻣﯽ ﺯﻧﯽ .......

ﻭ ﻣﻦ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮ ﭘﺎﺳﺨﺶ ﺭﺍ ﺩﺍﺩﻡ ......

ﻭ ﺍﻭ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮ ﭘﺎﺳﺨﻢ ﺭﺍ ﺩﺍﺩ .......

ﻭ ﺑﺎﺯ ﻣﻦ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮ .......

ﻭ ﺑﺎﺯ ﺍﻭ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮ ........

ﺍﺻﻼ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﺮﺩﻡ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺪ ﻣﺤﺒﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﻠﺪ ﺍﺳﺖ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﺪ ........

ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻧﻘﺪﺭ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺣﺮﻑ ﻣﯽ ﺯﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﺎﺩﻡ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ﺍﻧﺴﻮﯼ ﺧﻂ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﺍﺳﺖ .......

ﺣﺎﻻ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﻧﺎﺷﻨﺎﺱ ﻋﺎﺷﻖ ﻫﻢ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ........

ﺍﺭﺯﻭ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻣﺮﺍ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﻭ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ﺣﺘﯽ ﮔﻔﺖ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﺍﺯ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺟﺪﺍ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ......

ﮐﺎﺵ ﻣﯿﺸﺪ ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﻧﺎﺷﻨﺎﺱ ﻭ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﯾﻢ ......

ﻣﺎ ﺍﺩﻣﻬﺎﯼ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ .......

ﻧﺎﺷﻨﺎﺱ ﻋﺎﺷﻖ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﻧﺎﺷﻨﺎﺱ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻢ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﯾﻢ ﻧﺎﺷﻨﺎﺱ ﺍﺯ ﻫﻢ ﻟﺒﺮﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .........

ﻭﻟﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﺧﻮﺩﻣﺎﻧﯿﻢ ﻫﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯽ !!!

نوشته شده در جمعه ۲۳ خرداد۱۳۹۳ساعت 16:38 توسط Eh3an|

ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﻡ ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺶ ﺩﺍﺭﻡ ﺭﻭ ﭼﺠﻮﺭﯼ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﻡ....
ﻭﻗﺘﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻮﭼﯿﮏ ﺑﻮﺩﻡ ﺷﯿﺸﻪ ﺷﯿﺮﻡ ﺭﻭ ﺧﯿﻠﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﻡ ﺟﺪﺍﺵ ﻧﻤﯽ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻮ ﺩﺳﺘﻢ ﺑﻮﺩ , ﺍﻣﺎ ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﻢ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﻭ ﺷﮑﺴﺖ، ﺍﻭﻧﻮﻗﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺶ ﺩﺍﺭﻡ ﺭﻭ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﻤﺶ ﺗﻮ ﺩﺳﺘﻢ ﺑﮕﯿﺮﻡ ﭼﻮﻥ ﻣﻤﮑﻨﻪ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﻢ ﺑﯿﻔﺘﻪ ﻭ ﺑﺸﮑﻨﻪ...!
ﯾﮑﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻭﻥ , ﺗﻮﺕ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺭﻭ ﺧﯿﻠﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻢ , ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﻦ ﯾﻪ ﺷﺐ ﺗﻮﺕ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﻫﺎمُ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﺮﺩﻡ ﺗﻮ ﺗﺨﺖ ﺧﻮﺍﺑﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﺨﻮﺍﺑﻦ , ﺍﻣﺎ ﺻﺒﺢ ﮐﻪ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺷﺪﻡ ﺩﯾﺪﻡ ﻫﻤﻪﯼ ﺗﻮﺕ ﻓﺮﻧﮕﯿﺎﻡ ﻟﻪ ﺷﺪﻥ ، ﺍﻭﻧﻮﻗﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺶ ﺩﺍﺭﻡ ﺭﻭ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺒﺮﻡ ﺗﻮ ﺗﺨﺖ ﺧﻮﺍﺑﻢ ﭼﻮﻥ ﺧﺮﺍﺏ ﻣﯿﺸﻪ....!
ﭼﻨﺪ ﻭﻗﺖ ﺑﻌﺪﺵ ﯾﺎﺩﻣﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﻫﻔﺖ ﺳﯿﻨﻤﻮﻥ ﺭﻭ ﺧﯿﻠﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻭ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﻓﻘﻂ ﻣﺎﻝ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﺎﺷﻪ , ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺗﻨﮓ ﺁﺏ ﺩﺭﺵ ﺁﻭﺭﺩﻡ ﻭ ﺗﻮ ﮐﻤﺪﻡ ﻗﺎﯾﻤﺶ ﮐﺮﺩﻡ , ﺍﻣﺎ ﻓﺮﺩﺍﺵ ﮐﻪ ﺭﻓﺘﻢ ﺳﺮﺍﻏﺶ ﺩﯾﺪﻡ ﺩﯾﮕﻪ ﺗﮑﻮﻥ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺭﻩ ، ﺍﻭﻥ ﻣــُـرده ﺑﻮﺩ ، ﺍﻭﻧﻮﻗﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺶ ﺩﺍﺭﻡ ﺭﻭ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻮ ﮐﻤﺪﻡ ﻗﺎﯾﻤﺶ ﮐﻨﻢ ﭼﻮﻥ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻩ...!
ﻣﺪﺕﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﯾﻪ ﺑﺎﺭ ﺩﺍﯾﯿﻢ ﯾﻪ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻋﺮﻭﺳﮑﯽ ﺑﺮﺍﻡ ﺧﺮﯾﺪ ﻭ ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺩﻭﺳﺶ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻐﻠﺶ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﻓﺸﺎﺭﺵ ﺩﺍﺩﻡ ﺍﻣﺎ ﺳﺮﺵ ﮐﻨﺪﻩ ﺷﺪ ، ﺍﻭﻧﻮﻗﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺶ ﺩﺍﺭﻡ ﺭﻭ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻐﻠﺶ ﮐﻨﻢ ﻓﺸﺎﺭﺵ ﺑﺪﻡ ﭼﻮﻥ ﺳﺮﺵ ﮐﻨﺪﻩ ﻣﯿﺸﻪ...!
وقتي ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻣﯽﺭﻓﺘﻢ ﯾﻪ ﺁﺑﺮﻧﮓ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺩﻭﺳﺶ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﯼ ﻫﻢ ﮐﻼﺳﯿﺎﻡ ﻧﺸﻮﻧﺶ ﻣﯽ ﺩﺍﺩﻡ ﺍﻣﺎ ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﺩﯾﺪﻡ ﮐﻪ ﺗﻮ ﮐﯿﻔﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﮐﯽ ﺍﻭﻧﻮ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ، ﺍﻭﻧﻮﻗﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺶ ﺩﺍﺭﻡ ﺭﻭ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﺸﻮﻥ ﺑﺪﻡ ،ﭼﻮﻥ ﻣﻤﮑﻨﻪ ﺍﺯﻡ ﺑﺪﺯﺩﻧﺶ....!

ﻭﻗﺘﯽ ﯾﻪ ﻧﻔﺮ ﺭﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻬﺶ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺶ ﺩﺍﺭﻡ ﻭ ﺑﺨﺎﻃﺮﺵ ﻫﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻡ ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﯾﺪﻡ ﺩﺍﺭﻩ ﺍﺯﻡ ﺩﻭﺭ ﻣﯿﺸﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﺩﯾﮕﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻬﺶ ﺑﮕﻢ ﺩﻭﺳﺶ ﺩﺍﺭﻡ ﻭﮔﺮﻧﻪ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﯿﺪﻣﺶ ! ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﯾﮕﻪ ﻧﮕﻔﺘﻢ ﺩﻭﺳﺶ ﺩﺍﺭﻡ , ﺩﯾﮕﻪ ﺁﺯﺍﺩ ﮔﺬﺍﺷﺘﻤﺶ , ﺗﻮ ﺩﺳﺘﻢ ﻧﮕﺮﻓﺘﻤﺶ ﮐﻪ ﺑﯿﻔﺘﻪ ﺑﺸﮑﻨﻪ , ﺗﻮ ﮐﻤﺪﻡ ﻗﺎﯾﻤﺶ ﻧﮑﺮﺩﻡ ﮐﻪ ﺑﻤﯿﺮﻩ , ﺗﻮ ﺑﻐﻠﻢ ﻓﺸﺎﺭﺵ ﻧﺪﺍﺩﻡ ﮐﻪ ﺳﺮﺵ ﮐﻨﺪﻩ ﺑﺸﻪ , ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﺸﻮﻧﺶ ﻧﺪﺍﺩﻡ ﮐﻪ ﺍﺯﻡ ﺑﺪﺯﺩﻧﺶ , ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻧﺶ ﻧﺸﺪﻡ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﻢ ﺑﺮﻩ ... ﺍﻣﺎ ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ﺑﻬﺶ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩﻡ ﺩﯾﺪﻡ ﺳﺮﺵ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﯼ ﮔﺮﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﻨﻮ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩ، هيچوقت ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﻡ ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺶ ﺩﺍﺭﻡ ﺭﻭ ﭼﺠﻮﺭﯼ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﻡ......

-----------------------------------------------
پ.ن : نصیحتی دوستانه از یک دوست . . .
نوشته شده در پنجشنبه ۲۸ فروردین۱۳۹۳ساعت 15:42 توسط Eh3an|من راهی‌ام به شرطی ، همراهِ من تو باشی
تو استعاره‌ای از دنیا و خوبیاشی

من راهی‌ام به شرطی ، تا آخرش بمونی
هر چند می‌شه فهمید پابندِ عشقمونی

با تو مسیر بازه ، با تو هوا لطیفه
من دل به جاده می‌دم ، کی با دلم حریفه ؟

با تو به جای پاییز، حس می‌کنم بهاره
این عشق بی‌نظیره ، این عشق موندگاره

با سختیای این راه همواره هم‌مسیریم
باید برای رفتن ، دستِ همو بگیریم

با تو مسیر بازه ، با تو هوا لطیفه 
من دل به جاده می‌دم ، کی با دلم حریفه؟
نوشته شده در سه شنبه ۱۹ آذر۱۳۹۲ساعت 0:45 توسط Eh3an|


چقدر خوبه دوست دارم

چقدر خوبه دوسم داری

تو میدونی که احساست

گره خورده به احساسم

واسه اینه که تا این حد رو حرفای تو حساسم

میدونم که یه وقتایی تو دوست داری که دور باشی

منم در به درت باشم بمیرم شاید آروم شی

چقدر خوبه دوست دارم

چقدر خوبه دوسم داری

چقدر خوبه که میدونم توهم تنهام نمیزاری

من این احساسو دوست دارم که تو دلواپسم میشی

منم از ته دل میگم میخوامت تا تو آروم شی

چه حس خوبیه وقتی همون رنگیو میپوشی

که دوست دارم

همون لحظه است که میفهمم دوسم داری و

منم تنهات نمیزارم

چقدر خوبه دوست دارم

چقدر خوبه دوسم داری
نوشته شده در پنجشنبه ۹ آبان۱۳۹۲ساعت 15:41 توسط Eh3an|

این روزها در صف خرید که میروی پرتقال بخر . بوی خنده هایت را می دهد پرتقال های پاییزی. نوبرانه و استثنایی ، همراه با حس روزهای سرد و حس شومینه روشن و کمی حتی آن سوتر ، حس کرسی های مادر بزرگ که پا را به گزگز می رساند. از دم بی روح و بی خاصیت هستند پرتقال هایی که من پوست می گیرم؛ چراکه دست تو به آنها نخورده است و رسیده نشده است به واسطه لمس تو . باید خانه پر باشد از پرتقال و بوی رها شده باد در گندم زار خندهایت و چه بی آفتند خنده هایی که تو به صورتم مهمانشان می کنی . در صف خرید که می روی پرتقال بخر. می خواهم طعم گس روزهایم را با نوبرانه خنده هایت قیمتی کنم تا به طعم پرتقال نوبرانه نزدیک شود و من باور دارم مادر بزرگ راست می گفت با هر نوبرانه ایی می شود آرزو کرد . با هر نوبرانه ایی خنده هایت را آرزو می کنم . . .
نوشته شده در جمعه ۱۲ مهر۱۳۹۲ساعت 0:16 توسط Eh3an|


اهای مخاطبـــــ خاص ِ زندگے ِ مــــن...

با تمام ِ وجود مے گویم:

این روز ها عَجیب دل تنگــــ ِ توام

دل تنگــــِ اجابتـــــ چشمانتــــ ، دل تنگــــ ِ رنگـــ نِگاهتــــــ ، دل تنگــــ ِ بوے عَطرتـــــــ...

تو کـه نیستے دلتنگے هایت مــرا از پا در می آورند...!

نوشته شده در یکشنبه ۷ مهر۱۳۹۲ساعت 23:19 توسط Eh3an|


عقل می گفت که دل منزل و ماوای من است 

عشق خندید که یا جای تو یا جای من است 

عقل پرسید که دشوارتر از مردن چیست ؟!

عشق فرمود فراق از همه دشوارتر است . . .
نوشته شده در چهارشنبه ۱۶ مرداد۱۳۹۲ساعت 21:33 توسط Eh3an|

خدایا :

وسوسه های نفس نگذاشت جانم در نهر رجب تطهیر شود ،

از در آویختگان درخت طوبای شعبان هم که نبودم ،

ترحم فرما و در دریای رحمت رمضانت مستغرقم فرما!

نوشته شده در یکشنبه ۲۳ تیر۱۳۹۲ساعت 1:20 توسط Eh3an|

رفتم دلت تنگ بشه . . .

من نفسم بند ِ توئه نرفته برمی گردم
خواستم فراموشت کنم
نشد هرکاری کردم
خواستم صدامو نشنوی صدا کنی اسممو
گفتم همو نبینیمو
بگی ببینیم همو

رفتم دلت تنگ بشه
سنگ شد
خواستم دلم سنگ بشه
تنگ شد
رفتم دلت تنگ بشه
سنگ شد
خواستم دلم سنگ بشه
تنگ شد

خواستم یکم دور بشم حس کنی تنها موندی
خواستم که جات خالی باشه دستم و اما خوندی
خواستم برم اما نخواستم به روم بیارم
که نمی تونم بی تو یک لحظه دووم بیارم

رفتم دلت تنگ بشه
سنگ شد
خواستم دلم سنگ بشه
تنگ شد
رفتم دلت تنگ بشه
سنگ شد
خواستم دلم سنگ بشه
تنگ شد

من نفسم بند ِ توئه نرفته برمی گردم
خواستم فراموشت کنم
نشد هر کاری کردم
خواستم صدامو نشنوی صدا کنی اسممو
گفتم همو نبینیمو
بگی ببینیم همو

نوشته شده در چهارشنبه ۲۲ خرداد۱۳۹۲ساعت 14:0 توسط Eh3an|


نکن گریه برای اون دیگه رفت از کنارت

واسه یه لحظه هم حتی نمیفته به یادت

دیگه دستای سرد تو واسه دستاش غریبه اس

امان از اون روزی که راحت رو به عشقت درارو بست

فقط میخواست که احساست کنار اون هدر شه

میخواست که دل سادت واسه اون در به در شه

نکن گریه برای اون دیگه رفت از کنارت

واسه یه لحظه هم حتی نمیفته به یادت

دیگه دستای سرد تو واسه دستاش غریبه اس

امان از اون روزی که راحت رو به عشقت درارو بست


برچسب‌ها: نکن گریه رامین بی باک
نوشته شده در پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت۱۳۹۲ساعت 22:52 توسط Eh3an|

از آسمون روی زمین افتادی

یه عمر عاشقی رو یادم دادی

درد دلامو از چشام فهمیدی

همیشه بوی گل مریم میدی

وقتی که می خندی همه چی خوبه

حتی روزای خیس و ابری خوبه

وقتی که غمگینی دلم میگیره

از غم تو دنیارو غم میگیره

دنیارو با تو دوست دارم

حال و هواتو دوست دارم

بازم واسم قصه بگو

لالایی هاتو دوست دارم!


کنار تو قد یه اقیانوسم

بدون تو دق می کنم می پوسم

خدا تورو به دنیا ثابت کرده

وقتی بهشتشو به نامت کرده

ببخش اگه یه وقتایی جا موندم

اگه دل نازکتو رنجوندم

ببخش اگه نگاهتو رد کردم

دلت شکست به خودم بد کردم

دنیارو با تو دوست دارم

حال و هواتو دوست دارم

بازم واسم قصه بگو

لالایی هاتو دوست دارم


برچسب‌ها: متن آهنگ دنیارو با تو دوست دارم, شهاب رمضان, متن شعر
نوشته شده در چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت۱۳۹۲ساعت 0:28 توسط Eh3an|نشستن 

کنار اینهمه خاطره

دل میخواهد !

باور کن !!!نوشته شده در سه شنبه ۲۰ فروردین۱۳۹۲ساعت 22:9 توسط Eh3an|

تنها . . .

برو ای یار که ترک تو ستمگر کردم

حیف از آن عمر که در پای تو من سر کردم


عهد و پیمان تو با ما و وفا با دگران

ساده‌دل من که قسم های تو باور کردم


به خدا کافر اگر بود به رحم آمده بود

زآن همه ناله که من پیش تو کافر کردم


تو شدی همسر اغیار و من از یار و دیار

گشتم آواره و ترک سر و همسر کردم


از تو بگذشتمو بگذاشتمت با دگران

رفتم از کوی تو لیکن عقب سر نگران


ما گذشتیمو گذشت آنچه تو با ما کردی

تو بمان و دگران وای به حال دگران


برو ای یار که ترک تو ستمگر کردم

حیف از آن عمر که در پای تو من سرکردم


عهد و پیمان تو با ما و وفا با دگران

ساده‌دل من که قسم های تو باور کردم


به خدا کافر اگر بود به رحم آمده بود

زآن همه ناله که من پیش تو کافر کردم


در غمت داغ پدر دیدم و چون در یتیم

اشک‌ریزان هوس دامن مادر کردم


از تو بگذشتمو بگذاشتمت با دگران

رفتم از کوی تو لیکن عقب سر نگران


ما گذشتیمو گذشت آنچه تو با ما کردی

تو بمان و دگران وای به حال دگران

نوشته شده در سه شنبه ۱۵ اسفند۱۳۹۱ساعت 15:43 توسط Eh3an|

کاشکی‌ می‌رفتیم عزیزم
من و تو یه گوشه با هم
تو یه کیف به روی دوشت
من یه کوله روی پشتم
برای یه هفته یکم ، با تو زندگی‌ می‌کردم
با تو زندگــــــــــیـ

عزیزم بریزم همه زندگیمو
توی کوله عشقم و با تو توی این هوا
که هوای تو کرده دلم بی‌ تو تنگه قشنگه برام که نگام
که نگام با نگاه تو باشه و دست تو باشه کنارم و بردارمو
همه دار و ندار دوست دارمو که میدونی اینو آره خوب بلدم
آره خوب بلدم که قدم بزنم
بزنم با تو اون همه حرفایی که ببرم تو رو تا نو‌ک دریایی که 
جایی‌ که واسه رفتن تن‌ به تنه 
واسه رفتن تن‌ به تنت با منه 
حالا ساعت عشق عاشق شدنت 
با منه که داره دل من با دلت می‌زنه به سرم که تو رو ببرم
نوشته شده در دوشنبه ۳۰ بهمن۱۳۹۱ساعت 1:24 توسط Eh3an|

 تنها . . .

پروانه
برای پرواز رنگینش
محتاج پیله است

بگذارید تنها باشم

نوشته شده در چهارشنبه ۸ آذر۱۳۹۱ساعت 0:14 توسط Eh3an|

تنها . . . 

پشت این پنجره های بسته ، یه قفس مونده با یک دل خسته

کاش می شد که مثل روزای قدیم ، با دلت همسفر جاده ی دنیا می شدم

خسته ام از دل تنهای خودم

کاش که عمر قصه ی ما کم نبود

آخر عشق من و تو گریه و ماتم نبود

کاش که تنها یادگار تو به من ، پیرهن تلخ عزا بر تن نبود

تو می گفتی که من و تو خسته ایم ، توی این جاده ی پُرپیچ هوس

من و تو مسافر در به دریم ، بیا بشکنیم تا نشکسته نفس

من می گفتم خستگی مون درد عشق

ولی میشه درد و تو سینه نشوند

بزار بشکنه غرورمون ولی ، غم تنهایی رو از ریشه سوزوند

کاش میدونستی هنوز دوست دارم

روز و شب حسرت روزای گذشته رو دارم

حالا که رفتی و نیستی پیش من ، طاقت همیشه بودن ندارم

نوشته شده در پنجشنبه ۲۵ آبان۱۳۹۱ساعت 11:41 توسط Eh3an|

تنها . . .

عاقبت باید گفت
با لبی شاد و دلی غرقه به خون
كه خداحافظ تو . . .
گر چه تلخ است ولی باید این جام محبت بشكست
گرچه تلخ است ولی باید این رشته الفت بگسست
باید از كوی تو رفت
دانم از داغ دلم بی خبری
و ندانی كه كدام جام شكست
كه كدام رشته گسست 

گرچه تلخ است پس از رفتن تو خو نمودن به غم و تنهایی
عاقبت باید رفت
عاقبت باید گفت
با لبی شاد و دلی غرقه به خون
كه خداحافظ تو

نوشته شده در چهارشنبه ۲۶ مهر۱۳۹۱ساعت 23:47 توسط Eh3an|

تنها . . .

چرا همه گمان میبرند من گرفتار شده ام ؟

چرا تا قلمم میچرخد .. کسی از دور فریاد بر می اورد ...

ای رسوای عاشق .. او کیست که دلت را برده است ؟!

چرا انسان ها در این خیالند هر که عاشقانه مینگارد .. عاشق است ؟!

ای جماعت زود باور پاک دل .. با شمام .. هان با شما !!!

... من دل در کمند ابروان کسی ندارم ...

من عاشقانه بر چشمان کسی خیره نمیشوم ...

تنها مینویسم تا بدانم عشق نیز هست ...

نوشته شده در دوشنبه ۲۴ مهر۱۳۹۱ساعت 12:48 توسط Eh3an|

باز یه جمعه دیگه و باز دلتنگیای خاص خودش !!!

از وقتی که بیدار شدم تا همین الان که دارم می نویسم براتون ، دارم به این آهنگ گوش میدم ! چقدر بعضی از جمله هاش به زندگی واقعی ما نزدیکه !!! با شنیدن این آهنگ یه جورایی آروم میشم ، برای همین گذاشتم تو وبلاگم شاید . . .

 

متن آهنگ " ۵سال " حمیدرضا عصار تقدیم به شما :

تنها . . .

واسه ی خودم هنوز سواله

که احساست چرا کم شد

چرا لبهای خندونت یهو همرنگ ماتم شد

تو درگیری هر روزم

با فکرایی که بی رحمه

دلم دنبال علت هاست

ولی چیزی نمی فهمه

می گی : تقصیر من بوده

باید باور کنم سردی

داری تو جاده ای میری که دیگه بر نمیگردی

قلب تو با دلم یکی بود عشق تو برام همیشگی بود

داشتن تو برای یک روز معنی شیرین یه زندگی بود

قلب تو با دلم یکی بود عشق تو برام همیشگی بود

داشتن تو برای یک روز معنی شیرین یه زندگی بود

آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآه ، تموم شد . . . ، تو رفتی . . . ، دیگه ندارمت!

آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآه ، چجوری؟ ، می تونم ؟ به یاد نیارمت ؟!

تنها . . . 

رفتن تو برای من

یعنی پایان یه رویا

یعنی تنها شدن من از طلوع صبح فردا

از طلوع صبح فردا ، زندگیم تاریک میشه

وقتی صبح پیشم نباشی

چی به من نزدیک میشه

نمیدونم چرا قلبت

مسیر جادشو کج کرد

کجا دستاتو ول کردم

که چشمات با دلم لج کرد

می گی : تقصیر من بوده

باید باور کنم سردی

تنها . . .

داری تو جاده ای میری که دیگه بر نمیگیردی

شروع جاده ، تنهایی

ولی تنها نمی مونی

یکی تو پیچ جادت هست

خودت هم اینو میدونی

دلیل رفتنت این بود

واسه این اشتباه بودم

به پات پنج ساله صبر کردم

ولی حالا پشیمونم

دانلود آهنگ


برچسب‌ها: حمیرضا عصار 5سال, متن آهنگ
نوشته شده در جمعه ۲۱ مهر۱۳۹۱ساعت 17:30 توسط Eh3an|


آخرين مطالب
» روزه میگیرم , ولی یادت خرابش میکند...
» ﭼﻘـــــــﺪﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ...
» ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﻡ ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺶ ﺩﺍﺭﻡ ﺭﻭ ﭼﺠﻮﺭﯼ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﻡ....
» من راهیم . . .
» چقدر خوبه . . .
»
» برای تو . . .
»
»
» رفتم دلت تنگ بشه . . .
Design By : Pars Skin